REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH

ŁODZIAMI PASAŻERSKIMI

PRZEZ FIRMĘ „LAGUNA”

Usługi turystyczne świadczone przez firmę LAGUNA w zakresie rejsów wycieczkowych wykonywane są z zachowaniem wszystkich wymaganych przepisami norm, zapewniając bezpieczeństwo pasażerom i załodze.

Nowoczesne łodzie typu katamaran są jednostkami przyjaznymi środowisku naturalnemu, gwarantując osobom przebywającym na pokładzie spełnienie wysokich standardów sanitarnych i estetycznych.

§ 1. Zasady obowiązujące osoby znajdujące się na pokładzie łodzi

a – osoby indywidualne wchodzą na pokład za okazaniem ważnego biletu.

b – pasażerowie po wejściu na pokład zobowiązani są zapoznania się z regulaminem,

instrukcjami BiHP oraz P.POŻ znajdującymi się w widocznych miejscach łodzi, a także

do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez kierownika statku.

c – palenie tytoniu dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

d – spożywanie alkoholu dozwolone jest za zgodą kierownika statku.

e – zabrania się pod karą grzywny wyrzucania do wody śmieci lub innych przedmiotów.

f – w uzasadnionych wypadkach kierownik statku jest uprawniony do usunięcia z pokładu osób niestosujących się do zasad określonych regulaminem.

g – pasażerom podczas rejsu firma Laguna zapewnia nieodpłatnie napoje chłodzące.

h – za rzeczy pozostawione na łodzi armator nie ponosi odpowiedzialności.

i – pasażerowie powodujący uszkodzenia łodzi lub jej wyposażenia odpowiadają

materialnie za zniszczone mienie.

j – firma Laguna nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez

pasażerów nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu.

k – pasażerowie uczestnicząc w rejsie wyrażają bez zastrzeżeń zgodę na warunki określone

niniejszym regulaminem.

l – pasażerów przebywających na pokładzie w zorganizowanych grupach obowiązują

warunki określone w § 1 regulaminu z wyjątkiem pkt. a

§ 2. Zasady przyjmowania zamówień na rejsy

a – rezerwacja terminu rejsu następuje na podstawie potwierdzonego pisemnego

zamówienia po uzgodnieniu wszystkich warunków związanych z planowanym

rejsem, pomiędzy Zamawiającym i przedstawicielem firmy LAGUNA.

b – warunkiem przyjęcia zamówienia i rezerwacji terminu rejsu jest wpłata do kasy

lub na konto bankowe firmy LAGUNA kwoty zadatku, wcześniej uzgodnionego

pomiędzy Zamawiającym i świadczącym usługę.

c – wpłacona kwota zadatku może być zwrócona Zamawiającemu do 50%, jeżeli

rezygnacja nastąpi nie później niż 3 dni przed uzgodnionym terminem rejsu.

d – pkt. b i c § 2 nie dotyczą podmiotów gospodarczych stale współpracujących z firmą LAGUNA,

zlecenia od w/w przyjmowane są w formie pisemnej. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego

i przyjęciu przez firmę LAGUNA do realizacji, zlecenie staje się obowiązujące.

e – firma LAGUNA może odstąpić od wykonania potwierdzonej usługi tylko w wypadku

pojawienia się przyczyn zagrażających bezpieczeństwu pasażerów podczas rejsu.

f – w sytuacji przedstawionej w pkt.e § 2, firma LAGUNA zobowiązana jest do zwrotu

Zamawiającemu pełnej kwoty przyjętego zadatku.

 

Dane kontaktowe:

Rejsy po Zalewie Zegrzyńskim
e-mail: rezerwacje@rejsydlaciebie.pl
tel. 608 520 090